Nacionalni park "Plitvička jezera"

ODLUKA - zakup drvenih kućica 2016.

Na temelju članka 6. stavak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11), članka 14. stavka 1. podstavka 11. Statuta (Klasa: 011-01/04-01/56, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine) i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Upravno vijeće je na 2.-e sjednici održanoj dana 30.05.2016. godine donijelo

O D L U K U

o davanju u zakup drvenih kućica za prodaju

domaćih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“

 

I.

Ovom Odlukom, sukladno Zapisniku Povjerenstva za provedbu natječaja od 25.05.2016. godine o provedenom natječaju koji je objavljen na web stranicama i oglasnim pločama Ustanove, daju se u zakup drvene kućice za prodaju domaćih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“.

II.

Drvene kućice daju se u zakup na određeno vrijeme od 1. lipnja 2016. do 15. listopada 2016. godine (TURISTIČKA SEZONA 2016.) ponuditeljima koji su ponudili najvišu zakupninu mjesečno i to:

1. BRANITELJSKA ZADRUGA EKO PLITVICE sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, Donji Vaganac 15, OIB: 70578059796 s cijenom ponude u iznosu od:

- 13.000,00 kuna, bez PDV-a za kućicu br. 1 na ulazu II „Hladovina“

 

2. ZLATKO SORIĆ vl. obrta za proizvodnju kolača „MIZA“ sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, Jezerce 76, OIB: 70965347716 s cijenom ponude u iznosu od:

- 16.000,00 kuna, bez PDV-a za kućicu br. 2 na ulazu II „Hladovina“

 

3. MILE SORIĆ vl. obrta za proizvodnju kolača „MARIO“ sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, Prijeboj 10, OIB: 63555172389 s cijenom ponude u iznosu od:

- 11.680,00 kuna, bez PDV-a za kućicu br. 3 na ulazu II „Hladovina“

 

4. MIRKO KOVAČEVIĆ, nositelj OPG-a „KOVAČEVIĆ“, Vrhovine, Donji Babin Potok 7, OIB: 76649525954 s cijenom ponude u iznosu od:

- 2.400,00 kuna, bez PDV-a za kućicu br. 1 na ulazu I „Rastovača“

 

5. GORDANA RADAKOVIĆ vl. obrta za proizvodnju kolača „PLITVIČKA ŠTRUDLA“ sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, Mukinje 4P, OIB: 40889278982 s cijenom ponude u iznosu od:

- 2.100,00 kuna, bez PDV-a za kućicu br. 2 na ulazu I „Rastovača“

III.

Ovlašćuje se v.d. ravnatelja da sa odabranim ponuditeljima iz točke II. ove Odluke sklopi ugovore o zakupu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranicama i oglasnim pločama Ustanove.