Nacionalni park "Plitvička jezera"

OBAVIJEST O OBUSTAVI NATJEČAJA - Voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II) i čl. 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine), oglasila je potrebu za zasnivanjem radnog odnosa u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka, i to za radno mjesto voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu službenika) uz probni rad 6 mjeseci, sve sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 7 od 21. siječnja 2015. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

U ostavljenom roku za prijavu na predmetni natječaj Ustanova je zaprimila ukupno 11 prijava.

Ustanova je ocijenila da 7 prijavljenih kandidata ne zadovoljava propisani uvjet potrebnog radnog iskustva u struci (5 godina).

Nakon uvida u preostale prijave, te provjere priložene dokumentacije Ustanova je zatražila tumačenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske za pojedina znanstvena područja obzirom Ustanova nije mogla utvrditi da li preostali kandidati zadovoljavaju propisani formalni uvjet stručne spreme za predmetno radno mjesto (VSS-VII/I stupanj stručne spreme tehničkih ili društvenih znanosti).

Sukladno Pravilniku o znanstvenim  i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN br. 118/09, 82/12 i 32/13), Ustanova je mišljenja da 3 prijavljena kandidata ne zadovoljava propisani uvjet natječaja u odnosu na stručnu spremu.

Obzirom na naziv i vrstu poslova radnog mjesta voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (posebice u odnosu na izradu planova prostornog uređenja, ishođenje lokacijskih dozvola, nadzor nad izvođenjem novih i rekonstrukcijom starih objekata i sl.), te njegov značaj za pravilno obavljanje poslova u Odjeku za očuvanje kulturne baštine, Ustanova smatra da kandidat za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta mora imati završenu visoku stručnu spreme iz područja tehničkih znanosti, i to arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo.

Slijedom navedenog, Ustanova je donijela odluku o obustavi natječaja za radno mjesto voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu službenika) uz probni rad 6 mjeseci.

Ovim putem pozivamo sve prijavljene kandidate da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (tel. 053/751-375) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

U Plitvičkim Jezerima, 31. srpnja 2015.

Ur. broj: 6304/15