Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA

zapovjednik broda (m/ž) - 1 izvršitelj i vatrogasac-vozač (m/ž) - 1 izvršitelj,

na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih službenika na posao)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-03-1-1-15-368 od 3. prosinca 2015. godine, oglasila je potrebu za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih službenika na posao) i to za radno mjesto zapovjednik broda (m/ž) - 1 izvršitelj i radno mjesto vatrogasac - vozač (m/ž) - 1 izvršitelj, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 135 od 16. prosinca 2015. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

I SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA - ODJEL PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.I.1. Zapovjednik broda (m/ž) – 1 izvršitelj

Ustanova je zaprimila ukupno 2 pravovremene prijave na predmetni natječaj, od kojih samo jedna prijava zadovoljava sve formalne uvjete propisane u natječaju (SSS-IV/I stupanj stručne spreme tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, položen ispit za zapovjednika broda na unutarnjim vodama, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, obvezno posjedovanje dozvole/licence za prijevoz brodom i poznavanje jednog svjetskog jezika).

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, te obzirom da samo jedan prijavljeni kandidat zadovoljava uvjete predmetnog radnog mjesta, ravnateljica Ustanove Natalija Božičević, dipl. oec., donijela je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

  • ANTONIO SUČIĆ (1983.)

 

II SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA - ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA - ODSJEK PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

II.I.I.1. Vatrogasac-vozač (m/ž) – 1 izvršitelj

Ustanova je zaprimila ukupno 7 pravovremenih prijava na predmetni natječaj.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji su zadovoljavali formalne uvjete iz natječaja (SSS-IV/I stupanj stručne spreme tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, položen vozački ispit za upravljanje vatrogasnim vozilom - posjedovanje C kategorije) pozvani su dana 20. siječnja 2016. godine na intervju u Uredu ravnateljice (ukupno 6 kandidata). Svi pozvani kandidati su pristupili intervjuu.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a sukladno prijedlogu voditelja Službe zajedničkih poslova Stipe Poljaka, dipl. iur. i voditeljice Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova Nataše Maričić Brkljačić, dipl. iur., ravnateljica Ustanove Natalija Božičević, dipl. oec., donijela je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

  •  NIKICA MARIĆ (1987.)

 

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

Napomene:

  •  izabrani radnici će započeti s radom dana 1. veljače 2016. godine 
  •  izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referentici kadrovskih poslova (tel. 053/751-274), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu