Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme - 
voditelj Službe marketinga i prodaje (m/ž) - 1 izvršitelj

 

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno u Službi marketinga i prodaje, i to za radno mjesto voditelj Službe marketinga i prodaje (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 19 od 3. ožujka 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 6 prijava.

 

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto voditelj Službe marketinga i prodaje (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, te koji su zadovoljavaju formalne uvjete propisane natječajem (VSS-VII/I stupanj stručne spreme turističkog, ekonomskog ili marketinškog smjera i najmanje tri godine radnog iskustva u struci) pozivani su na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja dva svjetska jezika (minimalno C1 stupanj znanja jednog stranog jezika, te minimalno B1 stupanj znanja drugog stranog jezika) dana 24. ožujka 2017. godine u Hotelu „Plitvice“ (ukupno je pozvano 4 kandidata).

Na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika pristupilo je svih 4 pozvanih kandidata. 

 

Prema dostavljenom Izviješću o rezultatima testiranja (Klasa: 602-07/17-03/04 Urbroj: 493-02-17-001 od 28. ožujka 2017. godine), samo je jedan kandidat pokazao minimalno C1 stupanj znanja jednog stranog jezika, te minimalno B1 stupanj znanja drugog stranog jezika, i to na način da je navedeni kandidat pokazao stupanj znanja engleskog jezik razine C1, a stupanj znanja njemačkog jezika razine B1. 

 

Dana 3. travnja 2017. godine u Uredu ravnatelja je održan intervju s kandidatom koji je zadovoljio tražene uvjete znanja dva svjetska jezika, te je nakon intervjua ravnatelj Ustanove predložio Upravnom vijeću Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ imenovanje navedenog kandidata za radno mjesto voditelj Službe marketinga i prodaje (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci,

Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ je na 19. e-sjednici održanoj dana 11. travnja 2017. godine donijelo Odluku o imenovanju voditelja Službe marketinga i prodaje (m/ž), ur. broj: 3034/17, i to kako slijedi:

 

I                 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
I.I.            Voditelj Službe marketinga i prodaje (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
                  - MARIJA TURKALJ

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375; 099/2767-300) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

NAPOMENE:
- izabrana radnica će započeti s radom dana 15. svibnja 2017. godine
- izabrana radnica obvezna se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu

U Plitvičkim Jezerima, 12. travnja 2017.
Ur. broj: 3048/17

Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.