Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA

radno mjesto referent turističke prodaje II vrste (m/ž) - 1 izvršitelj

na neodređeno vrijeme (probni rad 3 mjeseca)


Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-03-1-1-15-377 od 11. prosinca 2015. godine, oglasila je potrebu za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na neodređeno vrijeme (upražnjeno radno mjesto) i to za radno mjesto
referent turističke prodaje II. vrste - 1 izvršitelj (probni rad 3 mjeseca), sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 137 od 23. prosinca 2015. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Ustanova je zaprimila ukupno 5 pravovremenih prijava na predmetni natječaj.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji su zadovoljavali formalne uvjete iz natječaja (ukupno 5 kandidata), pozvani su dana 11. siječnja 2016. godine na prethodnu provjeru znanja stranih jezika (pisano testiranje i intervju). Svi pozvani kandidati su pristupili pisanom testiranju i intervjuu.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a sukladno prijedlogu v.d. voditeljice Službe marketinga i prodaje Ane Brajdić, dipl. oec., ravnateljica Ustanove Natalija Božičević, dipl. oec., donijela je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

  • MARTINA SAMARŽIJA (1986.)

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.