Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA - Odjel za računovodstvo

računovodstveni referent faktura (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme i računovodstveni referent salda-conti kupaca (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme

(do povratka privremeno nenazočnih službenika na posao)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenim prethodnim suglasnostima Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-406 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-426 od 18. ožujka 2016. godine, oglasila je potrebu za zasnivanjem radnog odnosa za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih službenika na posao) i to radna mjesta računovodstveni referent faktura (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme i računovodstveni referent salda-conti kupaca (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 28 od 30. ožujka 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 25 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedena radna mjesta, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za radno mjesto računovodstveni referent faktura (SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje jednog svjetskog jezika i znanje rada na računalu; poznavanje MS Office paketa) odnosno za radno mjesto računovodstveni referent salda-conti kupaca (SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva i znanje rada na računalu; poznavanje MS Office paketa) pozvani su da pristupe na intervju dana 26. travnja 2016. godine.

Na intervju je pristupilo 18 od ukupno 22 pozvana kandidata.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a sukladno prijedlogu voditeljice Službe ekonomsko-financijskih poslova, Rože Poznanović, bacc. oec. i voditeljice Odjela računovodstva Ružice Perković, bacc. oec., ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera Natalija Božičević, dipl. oec., donijela je odluku o izboru sljedećih kandidata:

 

I SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

I.I. ODJEL RAČUNOVODSTVA

I.I.1. Računovodstveni referent faktura (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

  • ANA CONJAR

I.I.2. Računovodstveni referent salda-conti kupaca (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

  • SANJA DAIĆ

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375; 099/2767-300) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

 

NAPOMENE:

  • izabrani radnici će započeti s radom dana 10. svibnja 2016. godine
  • izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu