Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA

natječaj za zapošljavanje službenika i namještenika na neodređeno vrijeme


Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-457 od 27. svibnja 2016. godine, oglasila je potrebu za prijam u radni odnos službenika i namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu) na radna mjesta: tehnolog (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, voditelj OJ Restoran Poljana i MPO (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, slastičar II (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca, prodavač I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca, referent poreza (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca i vozač panoramskog vlaka (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 50 od 1. lipnja 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 58 pravovremenih prijava, od kojih su 2 prijave nepotpune te se navedeni kandidati ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenog intervjua za predmetna radna mjesta te prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka prijama u radni odnos službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, v.d. ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

 

I               PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I.           Tehnolog (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

 

*nitko od prijavljenih kandidata ne zadovoljava propisani formalni uvjet natječaja (VSS-VII/I stupanj stručne spreme biološko-tehnološkog smjera), stoga se natječaj za predmetno radno mjesto smatra obustavljenim

 

I.II.         Voditelj OJ Restoran Poljana i MPO (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

-               DRAŽEN ČORAK

 

I.III.        Slastičar II (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

-               ANITA MESIĆ

 

 

II             PODRUŽNICA TRGOVINE

II.1.        Prodavač I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

-               ĐURĐICA ŠPEHAR

 

 

III            SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

III.1.       Referent poreza (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca

                                -              MIRELA PEŠUT

 

 

IV            SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

IV.1.       Vozač panoramskog vlaka (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca

-               DRAGAN CONJAR

-               BERISLAV TOKMAKČIJA

 

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-274; 053/751-062) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

 

NAPOMENE:

- izabrani radnici će započeti s radom dana 1. kolovoza 2016. godine

- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac);

- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu