Nacionalni park "Plitvička jezera"

Rezultati natječaja - blagajnik i konobar

natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih namještenika na posao)

 


Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-471 od 5. srpnja 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih namještenika na posao) i to za radna mjesta: blagajnik (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca i konobar I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 64 od 13. srpnja 2016. godine) te dopuni javnog natječaja također objavljenoj u Narodnim novinama (br. 65 od 15. srpnja 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 24 pravovremene prijave.

 

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za navedena radna mjesta, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za svako pojedino radno (blagajnik (m/ž) - SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili turističkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje jednog svjetskog jezika i znanje rada na računalu; konobar I (m/ž) - VKV-V/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, znanje dva svjetskog jezika i znanje rada na računalu) pozvani su da pristupe na intervju dana 8. kolovoza 2016. godine.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenog intervjua za predmetna radna mjesta te dijelom prihvaćenog prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka prijama u radni odnos radnika na određeno vrijeme (Dragana Franjković, dipl. oec., predstojnica Podružnice hotelijerstva i ugostiteljstva; Miroslav Luketić, dipl. oec., voditelj OJ Hotel Plitvice-Bellevue i Kristina Kranjčević, dipl. oec., voditeljica OJ Hotel Jezero), vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

 

I PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I. Blagajnik (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

- AMALIJA MEGLIĆ

I.II. Konobar I (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

- MIHOVIL SMOLČIĆ

 

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375; 099/2767-300) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

 

NAPOMENE:

- izabrani radnici će započeti s radom dana 15. rujna 2016. godine

- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu