Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

(referent javne nabave)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, među kojima i za radno mjesto u Službi zajedničkih poslova - referent javne nabave (m/ž) u Odjelu nabave i skladišta - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 86 od 26. rujna 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) Ustanova je zaprimila ukupno 25 prijava.

 

KandidatI koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto referent javne nabave (m/ž), te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete iz natječaja (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su dana 15. studenog (I. grupa) i 17. studenog 2016. godine (II. grupa) na psihologijsko testiranje i intervju (ukupno je pozvano 18 kandidata).

 

Na psihologijsko testiranje i intervju je pristupilo 14 kandidata, dok se za ostale kandidate smatra da su povukli prijavu na predmetni natječaj.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenog testiranja i intervjua za navedeno radno mjesto te prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka prijama u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme - referent javne nabave (gđa. Sanda Sertić, dipl. oec., voditeljica Odjela nabave i skladišta u Ustanovi; gđa. Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur., voditeljica Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova u Ustanovi i gđa. Anita Radoš, specijalistica na poslovima procjene - ELECTUS ljudski potencijali d.o.o.), vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

I                SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I.            ODJEL NABAVE I SKLADIŠTA

I.I.1.       Referent javne nabave (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci

-                JOSIP MARKOVIĆ

-                MARTINA TURKALJ

 

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375; 099/2767-300) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

 

NAPOMENE:

- izabrani radnici će započeti s radom dana 19. prosinca 2016. godine

- izabrana radnica MARTINA TURKALJ obvezna je, ako zadovolji na probnom radu, položiti certifikat u području javne nabave najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada

- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu

 

U Plitvičkim Jezerima, 7. prosinca 2016.

Ur. broj: 11747/16

v.d. Ravnatelja

Anđelko Novosel, prof.