Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(prezentator prirodnih posebnosti) 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, među kojima i za radno mjesto u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka - prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka (m/ž) u Odsjeku prezentacije Nacionalnog parka - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 86 od 26. rujna 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za radno mjesto prezentator prirodnih posebnosti (m/ž) Ustanova je zaprimila ukupno 12 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto  prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su da dana 28. listopada 2016. godine s početkom u 12,00 sati pristupe u Hotel „Plitvice“ na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja dva svjetska jezika (ukupno je pozvano 5 kandidata).

Dana 28. listopada 2016. godine na testiranje iz znanja stranih jezika pristupilo je ukupno 4 pozvanih kandidata, dok se za 1 kandidata koji nije pristupio testiranju smatra da je povukao prijavu za natječaj.

Kandidati koji su na pisanom i usmenom testiranju pokazali veliki stupanj znanja engleskog jezika (1. strani jezik), te srednji stupanj znanja talijanskog ili njemačkog jezika (2. strani jezik), sve sukladno objavljenoj Obavijesti kandidatima, ur. broj: 11068/16 od 11. studenog 2016. godine, pozivani se da dana 6. prosinca 2016. godine s početkom u 9,30 sati pristupe u ZSC dr. Ivo Pevalek na psihologijsko testiranje i intervju (ukupno je pozvano 4 kandidata).

Svi pozvani kandidati pristupili su na psihologijsko testiranje i intervju.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenih testiranja i intervjua za navedeno radno mjesto te prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka prijama u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme - prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka (g. Krešimir Čulinović, dipl. ing. šum., v.d. voditelja Službe zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka - Stručni voditelj; gđa. Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur., v.d. voditelja Službe zajedničkih poslova - tajnik Ustanove i gđa. Anita Radoš, specijalistica na poslovima procjene - ELECTUS ljudski potencijali d.o.o.), vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

II               SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
II.I.           ODSJEK PREZENTACIJE NACIONALNOG PARKA
II.I.1.      Prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci
-                 MARIJA KULIĆ
-                 JELENA MARKOVIĆ

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375; 099/2767-300) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

NAPOMENE:
- izabrani radnici će započeti s radom dana 16. siječnja 2017. godine
- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu

U Plitvičkim Jezerima, 29. prosinca 2016.
Ur. broj: 12708/16

v.d. Ravnatelja
Anđelko Novosel, prof.