Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA - Ložači na određeno vrijeme


Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-02-1-1-15-337 od 9. listopada 2015. godine, oglasila je potrebu za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla u razdoblju od 01.11.2015.-30.04.2016.) za radno mjesto ložač (m/ž) - 3 izvršitelja u Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture, Odsjek grijanja i održavanja objekata.

Na natječaj za predmetno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 3 pravovremene prijave, od kojih su dvije prijave kandidata koji zadovoljavaju sve formalne uvjete iz natječaja (SSS-IV/I stupanj stručne spreme tehničkog smjera, položen ispit za ložača i najmanje 1 godina radnog iskustva u struci), dok je treća prijava kandidata koji nije dostavio presliku potvrde/uvjerenja o položenom ispitu za ložača.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a u svezi predmetnog javnog natječaja, ravnateljica Ustanove Natalija Božičević, dipl. oec., donijela je odluku o izboru sljedećih kandidata:

PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Odsjek grijanja i održavanja objekata

Ložač - 2 izvršitelja


  1. ANĐELKO BIĆANIĆ - početak rada 16.11.2015.-30.04.2016.

  2. IVICA OSTOVIĆ - početak rada 16.11.2015.-30.04.2016.

U Plitvičkim Jezerima, 6. studenog 2015.

Ur. broj: 9617/15