Nacionalni park "Plitvička jezera"

OBAVIJEST KANDIDATIMA

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za radno mjesto u Službi zajedničkih poslova - referent javne nabave (m/ž) u Odjelu nabave i skladišta - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, te za radno mjesto u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka - prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka (m/ž) u Odsjeku prezentacije Nacionalnog parka - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 86 od 26. rujna 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su da dana 28. listopada 2016. godine s početkom 10,00, te s početkom u 12,00 sati pristupe u Hotel „Plitvice“ na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja dva svjetska jezika (ukupno je pozvano 5 kandidata).

 

Dana 28. listopada 2016. godine na testiranje iz znanja stranih jezika pristupilo je ukupno 4 pozvana kandidata, dok se za 1 kandidata koji nije pristupio testiranju smatra da je povukao prijavu za natječaj.

 

Prema dostavljenom Izviješću o rezultatima testiranja stranih jezika (Klasa: 602-07/09/03 Urbroj: 493-02-16-073 od 2. studenog 2016. godine) kandidati su pokazali veliki stupanj znanja engleskog jezika (1. strani jezik), te srednji stupanj znanja talijanskog ili njemačkog jezika (2. strani jezik), te je Ustanova donijela odluku da će svi kandidati naknadno biti pozvani na intervju kako slijedi:

Za radno mjesto:
prezentator prirodnih posebnosti nacionalnog parka (m/ž)

1.

Marija Kulić

2.

Jelena Marković

3.

Tea Dorogi

4.

Zvonimir Drvar

 

Napomena:

- o terminu intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr)

 

Za sve dodatne informacije i/ili pojašnjenja kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur.
(tel. 053/751-375; 099/2767-300).