Nacionalni park "Plitvička jezera"

Natječaj je objavljen u NN br. 53 od 7. lipnja 2017. Zadnji dan za prijavu – 16. lipnja 2017.“

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos službenika i namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:
I                 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
I.I.            ODJEL NABAVE I SKLADIŠTA
I.I.1.        Referent javne nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
Uvjeti za rad:
- VSS-VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva
- položen stručni ispit iz područja javne nabave
- poznavanje rada na računalu

II               PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
II.I.           ODSJEK GRIJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA
II.I.1.      Vodoinstalater (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca
Uvjeti za rad:
- SSS-IV/I stupanj stručne spreme vodoinstalaterskog smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva

III              PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
III.I.         OJ RESTORAN POLJANA I MPO
III.I.1.     Skladištar MPO (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca
Uvjeti za rad:
- SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera
- najmanje tri  godine radnog iskustva
- znanje rada na računalu

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe/diplome o završenoj srednjoj/visokoj stručnoj spremi
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
– presliku certifikata u području javne nabave (za radno mjesto referent javne nabave)
– presliku osobne iskaznice
– presliku domovnice
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Za radno mjesto referent javne nabave mogu se prijaviti kandidati koji nemaju položen certifikat u području javne nabave uz uvjet da ga, ako zadovolje na probnom roku, polože najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Poziv kandidatima na usmeni intervju i/ili pisano testiranje bit će objavljeni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno - stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno - stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – __________ (naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu)“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 2. lipnja 2017.
Ur. broj: 5399/17

Ravnatelj

____________________
Anđelko Novosel, prof.