Nacionalni park "Plitvička jezera"

Natječaj za RAVNATELJA

Natječaji su objavljeni u NN br. 59 od 29. lipnja 2016. Zadnji dan za prijavu – 7. srpnja 2016.

Na temelju članka 134. Zakona o zaštite prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i članka 26. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera« (Klasa: 011-01/04-01/56, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine), Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ na temelju Odluke Upravnog vijeća urbroj: 5328/16 od 23. lipnja 2016. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“


Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Prijavi je potrebno priložiti:

  • životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu
  • potvrda HZMO-a o radnom stažu
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku domovnice
  • presliku osobne iskaznice
  • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
  • detaljan plan rada za mandatno razdoblje NP Plitvička jezera

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar zaštite okoliša i prirode na mandat od 4 godine.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja (Napomena: natječaj je obavljen u Narodnim novinama br. 59 od 29.06.2016.).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ravnateljice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Plitvička Jezera bb, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.