Nacionalni park "Plitvička jezera"

NATJEČAJ za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na neodređeno vrijeme

Natječaj je objavljen u NN br. 85 od 1. kolovoza 2015. Zadnji dan za prijavu 10.08.2015.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-03-1-1-15-257 od 29. travnja 2015. godine i prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-03-1-1-15-302 od 22. srpnja 2015. godine, ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na neodređeno vrijeme (upražnjena radna mjesta), i to za sljedeća radna mjesta:

I              PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.I.          Odsjek stolarije

I.I.1.       KV tesar – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

Uvjeti za rad:

- SSS-IV/I stupanj stručne spreme drvno prerađivačkog smjera

- najmanje jedna  godina radnog iskustva

II             SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

II.I.         Odsjek zaštite imovine

II.I.1.     Čuvar – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

Uvjeti za rad:

- SSS

- položen ispit za zaštitara

III            SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA

III.I. Odsjek za održavanje staza i mostića

III.I.1. Pomoćni radnik na održavanju staza i mostića - 4 izvršitelja (probni rad 1 mjesec)

Uvjeti za rad:

- NKV radnik, završena osnovna škola

III.II. Odsjek za održavanje travnjačkih površina

III.II.1. Radnik - rukovatelj motornom pilom - 1 izvršitelj (probni rad 1 mjesec)

Uvjeti za rad:

- KV sjekač - osposobljen za rukovatelja motornom pilom

- jedna  godina radnog iskustva

IV           PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.1.      Kućni majstor vodoinstalater – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

Uvjeti za rad:

- SSS-IV/I stupanj stručne spreme vodoinstalaterskog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

- poznavanje jednog svjetskog jezika

IV.2.      Sanitarni tehničar na bazenu – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

Uvjeti za rad:

- SSS-IV/I stupanj stručne spreme medicinskog ili kemijskog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

- poznavanje jednog svjetskog jezika

- poznavanje rada na računalu

IV.3.      Soboslikar – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

Uvjeti za rad:

- SSS-IV/I stupanj stručne spreme građevinskog smjera - soboslikar

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

NAPOMENE:                    

 • kandidati koji su u radnom odnosu s Ustanovom na određeno vrijeme i/ili koji su podnosili prijavu za posao u Ustanovi te njihova dokumentacija nalazi u Kadrovskoj evidenciji ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu natječajem (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju) već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE - za natječaj na neodređeno“ koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);
 • kandidati koji se pozivaju na zakonsku prednost pri zapošljavanja obvezni su dostaviti propisanu dokumentaciju na kojoj temelje svoje pravo prednosti;
 • kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni natječaj dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);
 • prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;
 • Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Uz prijavu za natječaj za navedena radna mjesta kandidati trebaju priložiti:

 • životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
 • presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • presliku potvrde o položenom ispitu za zaštitara (za radno mjesto čuvar)
 • presliku uvjerenja/potvrde o osposobljenosti za rukovatelja motornom pilom (za radno mjesto radnik rukovatelj motornom pilom)
 • presliku potvrde HZMO-a  o radnom stažu
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku domovnice
 • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sve obavijesti vezane uz predmetni  natječaja, te pozivi na usmene intervjue i/ili pisana testiranja, bit će javno objavljeni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr)

Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju ZSC dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno - stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – na neodređeno vrijeme“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 29. srpnja 2015.

Ur. broj: 6225/15

 

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“

Ravnateljica

 

Natalija Božičević, dipl. oec.