Nacionalni park "Plitvička jezera"

NATJEČAJ za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 61/14 od 21.05.2014. godine.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 23. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-02-1-1-14-63 od 14. svibnja 2014. godine, vršiteljica dužnosti ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (za popunjavanje radnih mjesta radi zamjene odsutnih službenika i namještenika) za sljedeća radna mjesta:

I SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

I.1. Referent turističke prodaje I vrste – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:
- VSS-VII/I stupanj stručne spreme hotelijerskog ili turističkog smjera
- najmanje 3 godine radnog iskustva
- aktivno znanje najmanje tri svjetska jezika u govoru i pismu
- poznavanje rada na računalu

II PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

II.1. KV tesar – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:
- SSS-VI/I stupanj stručne spreme drvno prerađivačkog smjera
- najmanje 1 godina radnog iskustva

III PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

III.1. Konobar I – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:
- VKV-V/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci
- znanje 2 svjetska jezika
- znanje rada na računalu

III.2. Konobar II – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad:
- SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
- poznavanje 2 svjetska jezika
- poznavanje rada na računalu

III.3. Kuhar I – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad:
- SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera - kuhar
- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci
- poznavanje 1 svjetskog jezika

III.4. Blagajnik – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:
- SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili turističkog smjera
- najmanje 1 godina radnog iskustva
- poznavanje 1 svjetskog jezika
- znanje rada na računalu

III.5. Recepcionar II – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:
- SSS-IV/I stupanj stručne spreme hotelijersko-turističkog smjera
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
- znanje 2 svjetska jezika
- znanje rada na računalu

III.6. Sobarica – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:
- NKV
- najmanje 1 godina radnog iskustva

III.7. Sanitarni tehničar na bazenu – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:
- SSS-IV/I stupanj stručne spreme medicinskog ili kemijskog smjera
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
- poznavanje 1 svjetskog jezika
- poznavanje rada na računalu

III.8. Kućni majstor - elektrotehničar – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:
- SSS-IV/I stupanj stručne spreme elektrotehničkog smjera
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
- poznavanje 1 svjetskog jezika

Ukupno: 12 izvršitelja

 

Uz prijavu za natječaj za navedena radna mjesta kandidati trebaju priložiti:
– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
– preslika svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (za radna mjesta VKV i SSS)
– preslika svjedodžbe/diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi (samo za radno mjesto VSS)
– presliku radne knjižice u svrhu dokazivanja radnog staža stečenog do 30. lipnja 2013. odnosno potvrdu poslodavca/HZMO-a o radnom stažu
– preslika osobne iskaznice
– preslika domovnice
– izvornik ili ovjerena preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )

NAPOMENE:
- kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni natječaj dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi)
- kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta
- svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih službenika i namještenika s probnim radom u trajanju od mjesec dana (za radna mjesta za koje je uvjet niža stručna sprema), dva mjeseca (za radna mjesta za koje je uvjet srednja stručna sprema) ili šest mjeseci (za radna mjesta za koje je uvjet visoka stručna sprema), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr)
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti
- Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za radna mjesta kojima je uvjet znanje/poznavanje stranih jezika provest će se prethodna provjera znanja stranih jezika pisanim testiranjem i intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju ZSC dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 11,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Plitvička Jezera bb, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – zamjena odsutnih radnika“.
O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).
U Plitvičkim Jezerima, 19. svibnja 2014.
Ur. broj: 4711/14