Nacionalni park "Plitvička jezera"

NATJEČAJ za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme

Natječaj je objavljen u NN br. 135 od 16. prosinca 2015.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-15-368 od 3. prosinca 2015. godine, ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih službenika na posao) za sljedeća radna mjesta:

I SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.I. ODJEL PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.I.1. Zapovjednik broda (m/ž)  – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:

 • SSS-IV/I stupanj stručne spreme tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • položen ispit za zapovjednika broda na unutarnjim vodama
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
 • obvezno posjedovanje dozvole/licence za prijevoz brodom
 • poznavanje jednog svjetskog jezika

II SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

II.I. ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

II.I.I. ODSJEK PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

II.I.I.1. Vatrogasac-vozač (m/ž)  – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:

 • SSS-IV/I stupanj stručne spreme tehničkog smjera
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
 • položen vozački ispit za upravljanje vatrogasnim vozilom
 • posjedovanje C kategorije

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
 • presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • presliku potvrde HZMO-a  o radnom stažu
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku domovnice
 • presliku vozačke dozvole (za radno mjesto vatrogasac-vozač)
 • presliku uvjerenja/potvrde o položenom ispitu za zapovjednika broda na unutarnjim vodama (za radno mjesto zapovjednik broda)
 • presliku dozvole/licence za prijevoz brodom (za radno mjesto zapovjednik broda)
 • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Poziv kandidatima na usmeni intervju i/ili pisano testiranje bit će objavljeni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno - stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno - stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – ______“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 14. prosinca 2015.

Ur. broj: 10522/15