Nacionalni park "Plitvička jezera"

Natječaj je objavljen u NN br. 70 od 19. srpnja 2017. Zadnji dan za prijavu – 27. srpnja 201

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, vršitelj dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) za sljedeće radno mjesto:

I                 PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I.            Sobarica (m/ž) - 3 izvršitelja s probnim radom 1 mjesec
Uvjeti za rad:
- NKV
- najmanje jedna godina radnog iskustva


I.II.           Vešarica (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 1 mjesec
Uvjeti za rad:
- NSS


I.III.         Pomoćni radnik - kosac (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 1 mjesec
Uvjeti za rad:
- NKV
- najmanje jedna godina radnog iskustva


I.IV.         Recepcionar III (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca Uvjeti za rad:
- SSS-IV/I stupanj stručne spreme hotelijerko-turističkog smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- znanje dva svjetska jezika
- znanje rada na računalu


I.V.          Konobar III (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
Uvjeti za rad:
- SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
- znanje dva svjetska jezika


I.VI.         Konobar I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
Uvjeti za rad:
- VKV-V/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- poznavanje dva svjetska jezika
- znanje rada na računalu


I.VII.       Kuhar I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
Uvjeti za rad:
- SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera - kuhar
- najmanje dvije godine radnog iskustva u struci
- poznavanje jednog svjetskog jezika


Ukupno - 10 izvršitelja

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
– presliku osobne iskaznice
– presliku domovnice
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno - stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno - stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – _______ (naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu)“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 14. srpnja 2017.
Ur. broj: 7803/17

Ravnatelj

____________________
Anđelko Novosel, prof.