Nacionalni park "Plitvička jezera"

 

Natječaj je objavljen u NN br. 79 od 11. kolovoza 2017. Zadnji dan za prijavu – 21. kolovoza 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 134. stavka 1. alineja 7. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13), članka 28. stavka 2. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (KLASA: 011-01/04-01/56, URBROJ: 517-04-14-5 od 28. svibnja 2014. godine) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, ur. broj: 9099/17 od 10. kolovoza 2017. godine, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ
za imenovanje stručnog voditelja Javne ustanove 

„Nacionalni park Plitvička jezera“ (m/ž):

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
 • znanje rada na računalu

Uz prijavu za natječaj, kandidat treba priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, preslike ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje unutar kojeg je kandidat obavljao navedene poslove)
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika
 • presliku domovnice
 • program rada stručnog voditelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ za izborno razdoblje
 • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće. Mandat stručnog voditelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno izabrana.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. (Napomena: Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 79/17 od 11. kolovoza 2017.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O imenovanju stručnog voditelja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave na natječaj šalju se na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: »Za natječaj - stručni voditelj“.

U Plitvičkim Jezerima, 10. kolovoza 2017.
Ur. broj: 9100/17

Predsjednik Upravnog vijeća

Igor Kreitmeyer