Nacionalni park "Plitvička jezera"

NATJEČAJ - Stručni voditelj

Natječaj je objavljen u NN br. 48 od 25. svibnja 2016. Zadnji dan za prijavu – 2. lipnja 2016.

Na temelju članka 48. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 134. stavka 1. alineja 7. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13), članka 28. stavka 2. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (KLASA: 011-01/04-01/56 URBROJ: 517-04-14-5 od 28. svibnja 2014. godine) i odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, ur. broj: 3838/16 od 16.5.2016. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ

za imenovanje stručnog voditelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (m/ž):

Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu za natječaj, kandidat treba priložiti:

  • životopis izvornik ili ovjerenu presliku diplome
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, preslike ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje unutar kojeg je kandidat obavljao navedene poslove)
  • presliku domovnice
  • program rada stručnog voditelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ za izborno razdoblje
  • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće. Mandat stručnog voditelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno izabrana.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. (Napomena: natječaj je obavljen u Narodnim novinama br. 48 od 25.05.2016.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O imenovanju stručnog voditelja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj šalju se na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: »Za natječaj - stručni voditelj“.