Nacionalni park "Plitvička jezera"

NATJEČAJ - Referent turističke prodaje III vrste

Natječaj je objavljen u NN br. 125 od 18. studenog 2015.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-15-353 od 11. studenog 2015. godine, ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na neodređeno vrijeme (upražnjeno radno mjesto), i to na radno mjesto:

 

I SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

I.1. Referent turističke prodaje III vrste – 1 izvršitelj (probni rad 3 mjeseca)

Uvjeti za rad:

  •  VŠS-VI/I stupanj stručne spreme hotelijerskog, turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera
  •  najmanje jedna godina radnog iskustva
  • -aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu
  •  poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu za natječaj za navedena radna mjesta kandidati trebaju priložiti:

  •  životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
  •  presliku svjedodžbe/diplome o završenoj višoj stručnoj spremi
  •  presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
  •  presliku osobne iskaznice
  •  presliku domovnice
  •  izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za navedeno radno mjesto provest će se prethodna provjera znanja stranih jezika pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.


 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju ZSC dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno - stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – referent turističke prodaje III. vrste“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 16. studenog 2015.

Ur. broj: 9751/15