Nacionalni park "Plitvička jezera"

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta radi zamjene odsutnog namještenika

Natječaj je objavljen u NN br. 74/14.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I. i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II.), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-02-1-1-14-63 od 14. svibnja 2014. godine, vršiteljica dužnosti ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ ponovno raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (za popunjavanje radnog mjesta radi zamjene odsutnog namještenika) za sljedeće radno mjesto:

I PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.1. Sanitarni tehničar na bazenu – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:

  • SSS-IV/I stupanj stručne spreme medicinskog ili kemijskog smjera
  • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
  • poznavanje 1 svjetskog jezika
  • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu za natječaj za navedeno radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

  • životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
  • preslika svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
  • presliku potvrde HZMO-a o stažu
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika domovnice
  • izvornik ili ovjerena preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj provest će se prethodna provjera znanja stranih jezika pisanim testiranjem i intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno - stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno - stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – sanitarni tehničar na bazenu“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).
U Plitvičkim Jezerima, 12. lipnja 2014.