Nacionalni park "Plitvička jezera"

OBAVIJEST KANDIDATIMA I
REZULTATI NATJEČAJA

natječaj radi zamjene odsutnih službenika i namještenika

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članku 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine), a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-02-1-1-14-63 od 14. svibnja 2014. godine, oglasila je potrebu za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (za popunjavanje radnih mjesta radi zamjene odsutnih službenika i namještenika), sve sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama (broj 61 od 21. svibnja 2014. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.
Sukladno objavljenom natječaju, u nastavku Ustanova obavještava sve prijavljene kandidate o tijeku natječaja, kao i o rezultatima natječaja za pojedina radna mjesta.

I SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

I.1.   Referent turističke prodaje I vrste – 1 izvršitelj
Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja (VSS-VII/I stupanj stručne spreme hotelijerskog ili turističkog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva, aktivno znanje najmanje tri svjetska jezika u govoru i pismu i poznavanje rada na računalu), bit će pozvani na pisano i usmeno testiranje radi provjere aktivnog znanja stranih jezika.
Od pet prijavljenih kandidata, samo jedan kandidat zadovoljava formalne uvjete iz natječaja (MARTINA SAMARŽIJA).
O točnom vremenu i mjestu testiranja kandidat će biti naknadno obaviješten.

II PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

II.1. KV tesar  – 1 izvršitelj
Obzirom da Ustanova u ostavljenom roku nije zaprimila niti jednu potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, postupak provedbe natječaja za popunjavanje radnog mjesta KV tesar – 1 izvršitelj se obustavlja.

III PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

III.1. Konobar I – 1 izvršitelj
- ANKA IVANKOVIĆ - početak rada 16.06.2014.

III.2. Konobar II – 2 izvršitelja
- ANDREJA ČORAK - početak rada 16.06.2014.
- ANA BIĆANIĆ - početak rada 16.06.2014.

III.3. Kuhar I – 2 izvršitelja
Obzirom da Ustanova u ostavljenom roku nije zaprimila niti jednu prijavu za navedeno radno mjesto, postupak provedbe natječaja za popunjavanje radnog mjesta kuhar I – 2 izvršitelja se obustavlja.

III.4. Blagajnik – 1 izvršitelj
- NATALIJA OREŠKOVIĆ - početak rada 16.06.2014.

III.5. Recepcionar II – 1 izvršitelj
- IVANA GOMERČIĆ - početak rada 16.06.2014.

III.6. Sobarica  – 1 izvršitelj
- ANKICA VUKOVIĆ - početak rada 16.06.2014.

III.7. Sanitarni tehničar na bazenu – 1 izvršitelj
Za predmetno radno mjesto Ustanova je zaprimila dvije prijave, od kojih je prijava jednog kandidata nepotpuna, dok prijava drugog kandidata ne zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja (SSS-IV/I stupanj stručne spreme medicinskog ili kemijskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje 1 svjetskog jezika i poznavanje rada na računalu).
Obzirom na navedeno, postupak provedbe natječaja za popunjavanje sanitarni tehničar na bazenu – 1 izvršitelj se obustavlja.

III.8. Kućni majstor - elektrotehničar  – 1 izvršitelj
Ustanova je donijela odluku o djelomičnom poništenju predmetnog natječaja za radno mjesto kućni majstor - elektrotehničar  – 1 izvršitelj, budući su se nakon objave natječaja promijenile okolnosti zbog kojih je isti raspisan (prestala je potreba za zamjenom odsutnog namještenika).

NAPOMENE:

- svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno radi zamjene odsutnih službenika i namještenika vrijeme s probnim radom u trajanju od mjesec dana (za radna mjesta za koje je uvjet niža stručna sprema) ili dva mjeseca (za radna mjesta za koje je uvjet srednja stručna sprema), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

- Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

- izabrani kandidati dužni su se najkasnije u roku od osam dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

- ukoliko netko od prijavljenih osoba na predmetni natječaj smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju koje propisuje Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, … i 148/13) može uputiti pisani prigovor Javnoj ustanovi Nacionalni park Plitvička jezera, Odjelu pravnih kadrovskih i općih poslova odnosno može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 15 dana od dana objave rezultata ovog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 6. lipnja 2014.
Ur. broj: 5727/2014

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“
v.d. ravnateljica

Natalija Božičević, dipl. oec.