Nacionalni park "Plitvička jezera"

NATJEČAJ - Odjel prodaje

Natječaj je objavljen u NN br. 100 od 2. studenog 2016. Zadnji dan za prijavu – 10. studenog 2016


Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine), članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera« i toč. II. st. 1. alineja 6. u vezi sa toč. III. st. 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16), vršitelj dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) za sljedeća radna mjesta:

 

I SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

I.1. Referent kongresne prodaje (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

- VSS-VII/I stupanj stručne spreme turističkog ili ekonomskog smjera

- najmanje dvije godine radnog iskustva

- znanje najmanje dva svjetska jezika

- poznavanje rada na računalu

I.2. Referent turističke prodaje I vrste (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

- VSS-VII/I stupanj stručne spreme hotelijerskog ili turističkog smjera

- najmanje tri godine radnog iskustva

- aktivno znanje najmanje tri svjetska jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela, te razinu/stupanj znanja stranih jezika)

– presliku diplome o završenoj stručnoj spremi

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za navedena radna mjesta provest će se prethodna provjera znanja stranih jezika pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Poziv kandidatima na pisano testiranje i intervju bit će objavljeni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno - stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno - stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – __________ (naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu)“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).