Nacionalni park "Plitvička jezera"

NATJEČAJ - na određeno - KONOBAR i BLAGAJNIK

Natječaj je objavljen u NN br. 64 od 13. srpnja 2016. Zadnji dan za prijavu – 21. srpnja 2016.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-471 od 5. srpnja 2016. godine, vršitelj dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih namještenika na posao) za sljedeće radno mjesto:

I PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I. Blagajnik (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

  • SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili turističkog smjera
  • najmanje jedna godina radnog iskustva
  • poznavanje jednog svjetskog jezika
  • znanje rada na računalu

I.II. Konobar I (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

  • VKV-V/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
  • najmanje dvije godine radnog iskustva u struci
  • znanje dva svjetska jezika
  • znanje rada na računalu

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Poziv kandidatima na usmeni intervju i/ili pisano testiranje bit će objavljeni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno - stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno - stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – ____________“ (naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu).

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).