Nacionalni park "Plitvička jezera"

JAVNI NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“

Natječaj je objavljen u NN br. 24 od 3. ožujka 2015.

Na temelju čl. 134. Zakona o zaštite prirode („Narodne novine“, broj 80/13), čl. 26. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera« , Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ na temelju Odluke Upravnog vijeća ur.broj 1820/15 od 24. veljače 2015. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Prijavi je potrebno priložiti:

  • životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu
  • potvrda HZMO-a o radnom stažu
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku domovnice
  • presliku osobne iskaznice
  • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
  • viziju razvoja NP Plitvička jezera

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar zaštite okoliša i prirode na mandat od 4 godine.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ravnateljice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Plitvička Jezera bb, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.

Pl. Jezera, 24.02.2015.
Ur. broj: 1821/2015.